Ajánló

„Úgy bontja ki a titkok titkát, hogy az titok marad”

Bemutatták az Arról beszélni, ami van című versantológiát

Forrás: Luther Kiadó I Videó: Magyari Márton

Pi­linsz­ky so­ra­i­nak örök­ér­vé­nyű­sé­gé­ről, a vers, a meg­szó­la­lás sze­re­pé­ről, a líra min­den­na­pi ele­del­ként való vé­te­lé­ről is szó esett a Lu­ther Kiadó gon­do­zá­sá­ban meg­je­lent, Arról be­szél­ni, ami van – In me­mo­riam Pi­linsz­ky János című kötet áp­ri­lis 11-ei be­mu­ta­tó­ján az Es­ter­há­zy Péter és Gitta Könyv­tár­ban. A ma­gyar köl­té­szet napi al­kal­mon, egy­útt­tal a nagy­hét­hez is kap­cso­lód­va, Zász­ka­licz­ky Zsu­zsan­ná­val, a kötet szer­kesz­tő­jé­vel, va­la­mint Mol­nár Krisz­ti­na Rita és Bö­decs Lász­ló köl­tők­kel Gáncs Tamás evan­gé­li­kus lel­kész be­szél­ge­tett. 

20220411 konyvbemutato arrol beszelni ami van foto Magyari Marton 1

Az Arról be­szél­ni, ami van – In me­mo­riam Pi­linsz­ky János című kötet szer­kesz­tői a Credo fo­lyó­irat Idé­ző­jel ro­va­tá­ban 2009 és 2020 kö­zött első köz­lés­ként meg­je­lent kor­társ iro­dal­mi al­ko­tá­sok­ból sze­mez­get­tek egy cso­kor­ra valót, to­váb­bá új írás­mű­ve­ket is be­vá­lo­gat­tak az an­to­ló­gi­á­ba.

Arról be­szél­ni, ami van – In me­mo­riam Pi­linsz­ky János. Lu­ther Kiadó, Bu­da­pest, 2021.
Kap­ha­tó a Lu­ther Kiadó köny­ves­bolt­já­ban (Bu­da­pest VIII., Üllői út 24.) és web­áru­há­zá­ban.

20220411 konyvbemutato arrol beszelni ami van foto Magyari Marton 2