Ajánló

Képzelőerő és katarzis

Credo lapbemutató: Mese

Van­nak mesék, mesei ele­mek a Bib­li­á­ban? Van helye a kép­ze­let­al­ko­tás­nak a pré­di­ká­ci­ós iro­da­lom­ban? A Credo idei ne­gye­dik lap­szá­má­nak fó­ku­szá­ban a mese áll, ebből az al­ka­lom­ból be­szél­get­tünk két szer­zőnk­kel, Kus­tár­né Al­má­si Zsu­zsan­na re­for­má­tus lel­ki­pász­tor­ral – aki nem mel­les­leg báb­ké­szí­tő, bábos, a Deb­re­ce­ni Re­for­má­tus Hit­tu­do­má­nyi Egye­tem Ka­te­che­ti­kai Köz­pont ve­ze­tő­je, a bib­li­ai és szak­rá­lis tör­té­ne­tek, mesék báb­já­té­kos és dra­ma­ti­kus fel­dol­go­zá­sá­nak ku­ta­tó­ja, mű­ve­lő­je és ok­ta­tó­ja – és Pán­gyánsz­ky Ágnes evan­gé­li­kus lel­késszel, gya­kor­la­ti teo­ló­gus­sal, aki a az Evan­gé­li­kus Hit­tu­do­má­nyi Egye­tem ad­junk­tu­sa és a lel­ké­szi szol­gá­lat­ra ké­szü­lő teo­ló­gi­ai hall­ga­tók ha­tod­éves kép­zé­sé­ért fe­le­lős Gya­kor­la­ti In­té­zet ve­ze­tő­je. A be­szél­ge­tést mo­de­rál­ta Isó M. Emese.

***
A lap­szá­mot ke­res­sék a Lu­ther Kiadó / Evan­gé­li­kus köny­ves­bolt­ban és az evan­gé­li­kus temp­lo­mok­ban vagy fi­zes­sék elő a kiado@​lutheran.​hu email címen, vagy di­gi­tá­li­san a Lu­ther Kiadó web­áru­há­zás­ban.